نگاهی به خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی ارقام گندم ایرانی

به بیان خصوصیات ارقام معرفی شده از سال 1352به بعد اکتفا شده است.
1- رقم خزر

سال معرفی: 1352

مبدا: گرگان

تیپ رشد: بهاره

میانگین ارتفاع بوته: 105cm

تاریخ رسیدن: زودرس

میانگین وزن هزاردانه: 32/5gr

رنگ دانه: زرد کهربایی

کیفیت نانوایی: مطلوب

مقاومت نسبت به خوابیدگی و ریزش: مطلوب

واکنش به تنشهای محیطی: حساس به سرما

 

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 9 بازدید