طبقه بندی و مراکز اولیه ژنتیکی گندم

واویلوف (Vavilov) دانشمند روسی، گندم را براساس خصوصیات ژنتیکی تقسیم‌بندی کرد. براساس این تقسیم‌بندی تمام گونه‌های گندم به سه دسته دیپلوئید (14کروموزوم )، ‌تتراپلوئید (28 کروموزوم ) و هگزا پلوئید (42 کروموزوم )‌ تقسیم شده‌اند.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 9 بازدید