جنبه های مختلف حاصلخیزی خاک تناوب های زراعی

برخی از گیاهان زراعی با استفاده از همزیست های تثبیت کننده ازت و سایر عناصر غذایی موجب افزایش حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی می شوند.بقولات تثبیت کننده ازت در خاک هستند و ضمن استفاده از ازت تثبیت شده برای تولید ماده خشک ، مقداری از آن در خاک باقی مانده و مورد استفاده گیاه زراعی بعدی در تناوب زراعی قرار می گیرد.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 9 بازدید