تاثیر بذر سویا درکیفیت تولید

کیفیت بذر تاثیر مستقیم روی موفقیت تولید دارد و سهم قابل ملاحظه در افزایش محصول دهی گیاه زراعی دارد. بذور سویا با کیفیت پائین ، استقرار و تراکم بوته ها در مزرعه را به مخاطره می اندازد . در شرایط کاهش جمعیت بوته ها در واحد سطح کمتر از تعداد توصیه شده در اثر کیفیت نامطلوب بذور سویا ، انجام واکاری لازم خواهد شد و در نتیجه به دلیل این تلفات هزینه تولید و خطرات کاهش سود دهی زراعت افزایش می یابد .

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 9 بازدید