خواب بذر و تیمارهای آن

بسیاری از بذر ها حتی پس از رشد کامل و نیز قرارگیری در شرایط مناسب، قادر به جوانه زنی نیستند که به این بذرها، بذرهای خواب گفته می شود. در برخی از بذرهای در خواب، تغییرات مورفولوژیکی باید اتفاق بیافتد تا عمل جوانه زنی شروع شود. در برخی از دیگر حالات، تغییرات فیزیولوژیکی در برخی از بخش های بذر، برای جوانه زنی لازم می باشد.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 9 بازدید